; Ubezpieczenia dla lekarzy :: Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia OC dobrowolnego

Strona używa plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies.

Korzystając ze strony, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

KLAUZULA NR 1M - rozszerzenie zakresu terytorialnego odpowiedzialności o szkody z tytułu pierwszej pomocy medycznej, stażu, delegacji służbowej, udziału w konferencjach naukowych na terenie państw Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii.

 1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć terytorialny zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły na terenie państw Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii.
 2. Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie szkody będące następstwem: A) udzielania pierwszej niezbędnej pomocy medycznej w przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki, o ile nie jest ona udzielana w ramach świadczenia usług medycznych niezależnie od podstawy ich wykonywania; B) działań medycznych podejmowanych w ramach stażu, praktycznej nauki zawodu, delegacji służbowej, udziału w konferencjach naukowych.

Za rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko określone w klauzuli 1M ustala się dodatkową składkę stanowiącą 60% składki określonej w tabelach dobrowolnego ubezpieczenia medycznego.


KLAUZULA NR 2M - Rozszerzenie zakresu terytorialnego odpowiedzialności o szkody z tytułu pierwszej pomocy medycznej, stażu, delegacji służbowej, udziału w konferencjach naukowych na terenie całego świata z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.

 1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć terytorialny zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły na terenie całego świata z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.
 2. Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie szkody będące następstwem: A)   udzielania pierwszej niezbędnej pomocy medycznej w przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki, o ile nie jest ona udzielana w ramach świadczenia usług medycznych niezależnie od podstawy ich wykonywania; B) działań medycznych podejmowanych w ramach stażu, praktycznej nauki zawodu, delegacji służbowej, udziału w konferencjach naukowych.

Za rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko określone w klauzuli 2M ustala się dodatkową składkę stanowiącą 80% składki określonej w tabelach dobrowolnego ubezpieczenia medycznego.


KLAUZULA NR 3M - Rozszerzenie zakresu terytorialnego odpowiedzialności o szkody z tytułu pierwszej pomocy medycznej, stażu, delegacji służbowej, udziału w konferencjach naukowych na terenie całego świata.

 1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć terytorialny zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły na terenie całego świata.
 2. Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie szkody będące następstwem: A) udzielania pierwszej niezbędnej pomocy medycznej w przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki, o ile nie jest ona udzielana w ramach świadczenia usług medycznych niezależnie od podstawy ich wykonywania; B) działań medycznych podejmowanych w ramach stażu, praktycznej nauki zawodu, delegacji służbowej, udziału w konferencjach naukowych.

Za rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko określone w klauzuli 3M ustala się dodatkową składkę stanowiącą 100% składki określonej w tabelach dobrowolnego ubezpieczenia medycznego.


KLAUZULA NR 4M - rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe wskutek stosowania zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej (oc chirurgii plastycznej i zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej).

 1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej, jeśli są udzielane w przypadkach niebędących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia.
 2. PZU udziela ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli stosowane metody pozostają w zgodzie z zasadami sztuki lekarskiej.

Za rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko określone w klauzuli 4M ustala się dodatkową składkę stanowiącą 100% składki określonej w tabelach dobrowolnego ubezpieczenia medycznego.


KLAUZULA NR 4AM - rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe wskutek stosowania zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej (oc zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej).

 1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody będące następstwem zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej, jeśli są udzielane w przypadkach niebędących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia.
 2. PZU udziela ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli stosowane metody pozostają w zgodzie z zasadami wykonywania zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej. 3. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje zabiegów chirurgii plastycznej.

Za rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko określone w klauzuli 4AM ustala się dodatkową składkę stanowiącą 80% składki określonej w tabelach dobrowolnego ubezpieczenia medycznego.


KLAUZULA NR 7A - rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w nieruchomościach i ruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy (oc najemcy nieruchomości i ruchomości).

 1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w nieruchomościach i rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.
 2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: A) w gruntach; B) wynikłych z normalnego zużycia; C) polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie; D) powstałych w pojazdach oraz ich wyposażeniu i rzeczach pozostawionych w tych pojazdach; E) powstałych w następstwie prac budowlano-montażowych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych nieruchomości, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa; F) powstałych w następstwie prac naprawczych lub remontowych w rzeczach ruchomych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Przez pojęcie pojazdu użyte w niniejszej klauzuli rozumie się pojazd w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym, pojazd szynowy, statek wodny, statek powietrzny.