; Ubezpieczenia dla lekarzy :: Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej

Strona używa plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies.

Korzystając ze strony, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest pokrycie lub zwrot niezbędnych i prawnie uzasadnionych kosztów ochrony prawnej w celu ochrony interesów prawnych ubezpieczonego związanych z wykonywaniem zawodu.

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w jednym z następujących wariantów:

 1. Ochrona Prawna Komfort;
 2. Ochrona Prawna Super.

Zakresem ubezpieczenia Ochrony Prawnej Komfort objęte są koszty poniesione w związku z:

 1. dochodzeniem przez ubezpieczonego własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych lub roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych powstałych w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zawodu lekarza,
 2. ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w postępowaniach cywilnych związanych z nienależytym wykonaniem świadczenia zdrowotnego przez ubezpieczonego;
 3. ochroną ubezpieczonego w zakresie prawa karnego i wykroczeń lub dochodzeniem przez ubezpieczonego roszczeń z tytułu popełnienia wobec ubezpieczonego przestępstwa zniesławienia lub znieważenia w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zawodu lekarza.

Zakresem ubezpieczenia Ochrony Prawnej Super objęte są koszty poniesione w związku z:

 1. dochodzeniem przez ubezpieczonego własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych lub roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych powstałych w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zawodu lekarza,
 2. ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w postępowaniach cywilnych związanych z nienależytym wykonaniem świadczenia zdrowotnego przez ubezpieczonego;
 3. ochroną ubezpieczonego w zakresie prawa karnego i wykroczeń lub dochodzeniem przez ubezpieczonego roszczeń z tytułu popełnienia wobec ubezpieczonego przestępstwa zniesławienia lub znieważenia w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zawodu lekarza,
 4. obroną ubezpieczonego w zakresie postępowań dotyczących odpowiedzialności zawodowej;
 5. ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w zakresie postępowań administracyjnych;
 6. ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w zakresie umów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, jeśli umowa została zawarta w okresie ubezpieczenia;
 7. ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 8. ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w zakresie sporów z NFZ.

W ramach ubezpieczenia Ochrony Prawnej zarówno Komfort jak i Super pokrywane są następujące koszty:

 1. koszty wynagrodzenia jednego adwokata albo radcy prawnego ustanowionego przez ubezpieczonego;
 2. koszty opinii prawnych sporządzonych na piśmie;
 3. koszty sądowe w sprawach cywilnych i karnych;
 4. koszty zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu od ubezpieczonego na rzecz strony przeciwnej, w tym koszty zasądzone przez sąd z tytułu udziału w postępowaniu karnym oskarżyciela posiłkowego;
 5. koszty postępowania egzekucyjnego w zakresie maksymalnie trzech dowolnie wybranych przedmiotów egzekucji, podjętego na podstawie jednego tytułu wykonawczego w stosunku do tego samego podmiotu;
 6. koszty postępowania sądu polubownego do wysokości 100% kosztów sądowych, które by powstały przed właściwym sądem powszechnym I instancji;
 7. koszty mediacji pozasądowej prowadzonej za zgodą PZU SA lub koszty mediacji prowadzonej w toku postępowania sądowego (mediacja sądowa) w wyniku skierowania sprawy przez sąd, umowy o mediację lub zgodnego wniosku stron;
 8. koszty udzielenia informacji prawnej obejmującej: a) koszty przesłania wzorów umów i wzorów pism należących do powszechnego obrotu prawnego, b) koszty przesłania tekstów obowiązujących lub archiwalnych aktów prawnych, c) koszty uzyskania informacji o obowiązujących procedurach sądowych i kosztach prowadzenia postępowania sądowego i postępowań określonych w pkt 5–7.
 9. Ponadto w wariancie Super pokrywane są koszty: 1) postępowania dotyczącego odpowiedzialności zawodowej; 2) postępowania administracyjnego.