; Ubezpieczenia dla lekarzy :: PZU SA

Strona używa plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies.

Korzystając ze strony, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna jest macierzystą firmą wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PZU. PZU SA działa w sektorze ubezpieczeń majątkowych oraz osobowych i jest najstarszą, najbardziej doświadczoną, a zarazem największą firmą ubezpieczeniową, zarówno pod względem wielkości obrotów, liczby klientów, sieci placówek, jak i liczby zatrudnionych oraz współpracujących agentów.

Oferta firmy obejmuje ubezpieczenia: osobowe, zdrowotne oraz majątkowe skierowane do Klientów indywidualnych i biznesowych.

Towarzystwo to od lat współpracuje ze środowiskiem medycznym. Jest liderem w sprzedaży specjalistycznych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej dla tej branży.

www.pzu.pl

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA

PZU SA prowadzi działalność ubezpieczeniową w formie spółki akcyjnej od 23 grudnia 1991 roku - w wyniku przekształcenia z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń (na mocy ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 28 lipca 1990 roku - tekst jednolity DzU z 1996 r., Nr 11, poz. 62 z późn. zm.).

Historia PZU

Historia PZU sięga lat dwudziestych XX wieku, kiedy to została powołana Polska Dyrekcja Ubezpieczeń Wzajemnych, pierwsza ogólnopolska instytucja ubezpieczeniowa zapewniająca pełny pakiet ubezpieczeń, następnie przekształcona w Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

Po zakończeniu II wojny światowej Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych uzyskał stopniowo pozycję faktycznego monopolisty w zakresie działalności ubezpieczeniowej, a w 1952 roku został przekształcony z mocy prawa w Państwowy Zakład Ubezpieczeń, instytucję państwową, która miała ustawową wyłączność na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń.

W wyniku transformacji ustrojowej po roku 1989, Państwowy Zakład Ubezpieczeń został przekształcony w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa. W grudniu 1991 roku została również zawiązana spółka akcyjna PZU Życie, na którą PZU przeniosło portfel umów ubezpieczeń na życie. W związku z reformą systemu ubezpieczeń emerytalnych w RP, w 1998 roku PZU Życie zawiązało spółkę akcyjną PTE PZU zarządzającą OFE PZU. W 2002 roku Grupa PZU rozpoczęła działalność na litewskim rynku ubezpieczeniowym, a w 2005 roku na rynku ukraińskim.

W 1999 roku Rada Ministrów przyjęła strategię prywatyzacji Spółki, która zakładała sprzedaż inwestorowi branżowemu lub grupie inwestorów zawierającej inwestora branżowego akcji Spółki stanowiących nie więcej niż 30% kapitału zakładowego oraz sprzedaż pozostałego pakietu akcji w trybie oferty publicznej, nie później niż do końca 2001 roku. W dniu 5 listopada 1999 roku została zawarta Umowa Sprzedaży Akcji, na podstawie której Eureko oraz BIG Bank Gdański SA nabyli akcje stanowiące odpowiednio 20% oraz 10% kapitału zakładowego Spółki. Na tle wykonania wskazanej Umowy doszło do sporów, których próby rozwiązania podjęto w późniejszych Umowach Dodatkowych do Umowy Sprzedaży Akcji. W kwietniu 2002 roku Rada Ministrów zmieniła strategię prywatyzacyjną Spółki. Wobec powyższych faktów Eureko pismem z dnia 23 października 2002 roku skierowanym do Prezesa Rady Ministrów RP zawiadomiło o wszczęciu postępowania arbitrażowego. W dniu 15 czerwca 2003 roku Eureko złożyło przed Trybunałem Arbitrażowym w Brukseli pozew, zarzucając RP naruszenie postanowień Traktatu o Ochronie Inwestycji. W dniu 19 sierpnia 2005 roku Trybunał Arbitrażowy wydał wyrok częściowy, w którym uznał RP za winną zarzucanych jej przez Eureko naruszeń. W celu polubownego rozwiązania opisanego powyżej sporu w dniu 1 października 2009 roku pomiędzy Skarbem Państwa, Eureko, PZU i Kappa zawarta została Umowa Ugody i Dezinwestycji.

  • 23 lipca 2012 r. agencja ratingowa Standard & Poor's Ratings Services potwierdziła rating siły finansowej PZU SA i PZU Życie SA na poziomie „A”. Jednocześnie agencja utrzymała perspektywę ratingową na poziomie stabilnym dla obu spółek.
  • 22 lipca 2011 r. agencja ratingowa Standard & Poor's Ratings Services potwierdziła rating siły finansowej PZU SA i PZU Życie SA na poziomie „A”. Jednocześnie agencja utrzymała perspektywę ratingową na poziomie stabilnym dla obu spółek.
  • 5 lipca 2010 r. agencja ratingowa Standard & Poor's Ratings Services utrzymała na poziomie A długoterminowy rating kredytowy oraz rating siły finansowej PZU SA i PZU Życie SA. Jednocześnie agencja utrzymała również perspektywę ratingową na poziomie stabilnym dla obu spółek.
  • 16 lipca 2009 r. agencja ratingowa Standard & Poor's Ratings Services podwyższyła do poziomu A (z A-) długoterminowy rating kredytowy oraz rating siły finansowej PZU SA i PZU Życie SA. Jednocześnie agencja utrzymała perspektywę ratingową na poziomie stabilnym dla obu spółek.

Grupa PZU

Grupa PZU jest jedną z najstarszych oraz największą pod względem składki przypisanej brutto, według danych KNF, grupą ubezpieczeniową w Polsce, posiadającą w swojej ofercie szeroką gamę produktów ubezpieczeniowych i finansowych.

Marka PZU należy do najlepiej rozpoznawanych w Polsce, co potwierdzają wyniki przeprowadzonych w sierpniu 2012 roku badań instytutu GFK Polonia, zgodnie z którymi znajomość spontaniczna marki PZU wynosiła 86,0%, natomiast wspomagana – 99,8%. Grupa PZU posiada również największą spośród polskich ubezpieczycieli sieć placówek sprzedażowo-obsługowych. Zgodnie z danymi na dzień 1 października 2012 roku Grupa PZU posiadała 418 placówek, obejmujących swoim zasięgiem teren całej Polski, w tym 357 placówek unijnych (wspólne dla PZU i PZU Życie), 35 placówek PZU Życie oraz 26 placówek PZU. Proces unifikacji placówek nadal trwa. Na dzień 31 grudnia 2011 roku PZU oferował produkty w następujących kanałach dystrybucji: agenci na wyłączność (ponad 6 tys.), multiagencje (2,2 tys.), brokerzy ubezpieczeniowi (ok. 800), bancassurance, direct oraz pracownicy PZU. Kluczowymi kanałami dystrybucji PZU Życie na dzień 31 grudnia 2011 roku były: sprzedaż korporacyjna, sprzedaż agencyjna (ok 2,3 tys. agentów wyłącznych oraz 181 Menadżerów Zespołów Sprzedażowych), sieć jednostek własnych, sprzedaż bezpośrednia oraz kanał bankowy.

Grupa PZU prowadzi działalność w trzech podstawowych segmentach:

  • ubezpieczeń majątkowych i osobowych – oferowanych przez PZU
  • ubezpieczeń na życie – oferowanych przez PZU Życie oraz
  • otwartych funduszy emerytalnych – oferowanych przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU (PTE PZU), zarządzające OFE PZU Złota Jesień.